KOTLÍKOVÁ DOTACE „MÁME PROFESNÍ KVALIFIKACI“

MĚNÍME KOTLE NA KOTLÍKOVÉ DOTACE

Naše firma má profesní kvalifikace “ Topenář –  montér kotlů na biomasu a plynové kotle (36-149H)“

Odborná způsobilost: Vyhodnocení potřeb uživatelů z hlediska vytápění objektu kotli na biomasu a plynové kotle. Orientace v jednotlivých systémech kotlů na biomasu. Orientace v technické dokumentaci kotlů na biomasu a v navazující projektové dokumentaci otopné soustavy otopné soustavy. Orientace v napojení kotle na biomasu do systému vytápění. Volba postupu montáže ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů na biomasu. Orientace v palivech pro kotle na biomasu. Umísťování kotlů na biomasu a jejich uvádění do provozu. Provádění topné zkoušky kotle na biomasu a připojeného otopného systému. Regulace kotle na biomasu a připojené otopné soustavy. Zapojení akumulační nádrže a zařízení na ohřev teplé užitkové vody. Provádění servisních úkonů pro kotle na biomasu.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.

K žádosti o dotaci bude nutné doložit:

  • doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi),
  • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
  • fotodokumentaci kotelny,
  • fotodokumentaci rodinného domu,
  • kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, nebo potvrzení o vedení bankovního účtu,
  • další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).